ZÁHRADNÍCKY KATALÓG

Firma: Katedra plánovania a tvorby krajiny FEE TU vo Zvolene
Zástupca: Ing. Ľubica Feriancová, PhD.
Adresa: Kolpašská 9, 969 01 Banská Štiavnica
Kraj: Banskobystrický
Telefón: 045/6941186
Fax: 045/6920117
Mobil: 0907/129843
Internet: .
E-mail: ferianc@vsdl.tuzvo.sk , ferianc@pobox.sk , stafe@stonline.sk
Popis firmy:

Katedra plánovania a tvorby krajiny, Fakulta ekológie a enviromentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene so sídlom v Banskej Štiavnici gestoruje a zabezpečuje výučbu špecializácie Krajinné inžinierstvo a tvorba krajiny v štúdijnom odbore Aplikovaná ekológia. Predmetom záujmu sú zmeny a procesy v krajine vyvolané ľudskou činnosťou, hodnotenie štruktúry a ekologickej stability krajiny s dôrazom na vegetačné formácie, hľadanie východísk pre racionálnu tvorbu krajiny, ochranu jej zdrojov a vytváranie priestorov s kvalitným prostredím pre bývanie, výrobu a rekreáciu.


ZÁHRADNÍCKY KATALÓG  

©

posledná úprava 19.11.2010