ZÁHRADNÍCKY KATALÓG

Firma: ZVÄZ ZÁHRADNÍKOV SLOVENSKA
Zástupca: Ing. Jozef Šimko, PhD. - tajomník
Adresa: Brezová 2, 921 77 Piešťany
Kraj: Trnavský
Telefón: 033/7725511, 7725635, 7762565
Fax: 033/7621516
Mobil:
Internet: www.szaspn.sk
E-mail: szaspn@svspn.sk
Popis firmy:

Záujmová organizácia združujúca profesionálnych záhradníkov – podnikateľov so záhradníckymi komoditami, záhradnícke školstvo a vedu a ďalších záujemcov. ZZS sa zaoberá poradenskou a informačnou činnosťou v oblasti pestovania, ochrany a dovozu a spracovania záhradníckych produktov, v oblasti menežmentu a marketingu so záhradníckymi komoditami, výskumom a pedagogickou činnosťou. V rámci COPA-COGECA zabezpečuje súčinnosť s európskou pracovnou skupinou pre kvetiny a mladé rastliny. V rámci zväzu pracuje škôlkárska a ekonomická sekcia, sekcia floristická, sekcia starostlivosti o zeleň a arboristiku. Zväz usporadúva odborné semináre, školenia, rekvalifikácie podľa požiadaviek.


ZÁHRADNÍCKY KATALÓG  

©

posledná úprava 19.11.2010